Przykład pisma do Premiera Rady Ministrów

Adres e-mail: kontakt@kprm.gov.pl 

Pan Mateusz Morawiecki

Premier Rady Ministrów RP

Szanowny Panie Premierze

Restrykcje, które w ostatnich dniach Pański rząd nałożył na polskich obywateli w związku z pandemią koronawirusa są nie do pogodzenia z przepisami Konstytucji RP, która przewiduje ograniczenia podstawowych swobód obywatelskich, takich jak np. swobodę przemieszczania się czy prowadzenia działalności gospodarczej, jedynie w przypadku ogłoszenia jednego z 3 stanów nadzwyczajnych, opisanych w Art 228 Konstytucji RP. Nakładanie tak dalece idących ograniczeń praw obywatelskich, a jeszcze nakładanie wysokich kar pieniężnych za ich nieprzestrzeganie, stanowi poważne naruszenie Konstytucji, za które odpowiada osobiście Pan i pański rząd.

W warunkach tak dalece ograniczonych praw obywatelskich nie może też być mowy o organizowaniu wolnych wyborów. Kandydaci na prezydenta RP nie mają możliwości spotkań z wyborcami oraz prezentacji swojego programu, a społeczeństwo zajęte jest zwalczaniem pandemii oraz przygotowaniem się do nadchodzącej katastrofy gospodarczej, której Pański rząd nie jest w stanie zapobiec. Przeprowadzanie w tych warunkach wyborów prezydenckich, nawet w drodze głosowania korespondencyjnego, jest absurdem i marnotrawstwem publicznych pieniędzy, tak dziś potrzebnych dla dźwignięcia kraju z zapaści.

W zaistniałej sytuacji jedynie ogłoszenie stanu klęski żywiołowej uzasadniałoby tak daleko idące ograniczanie praw obywatelskich, a jednocześnie pozwoliłoby na zgodne z Konstytucją przesunięcie terminu wyborów na czas późniejszy, gdy społeczeństwo upora się z epidemią. Dlatego żądam od Pana oraz od kierowanej przez Pana Rady Ministrów, niezwłocznego ogłoszenia stanu klęski żywiołowej na obszarze całego kraju.

Z poważaniem

/Podpis/