Stan klęski żywiołowej

Stan klęski żywiołowej to jeden z trzech stanów nadzwyczajnych, przewidzianych w Konstytucji (Art. 228 ).

W czasie stanu nadzwyczajnego nie mogą być zmienione: Konstytucja, ordynacje wyborcze do Sejmu, Senatu i organów samorządu terytorialnego, ustawa o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej oraz ustawy o stanach nadzwyczajnych”. (Konstytucja RP, Art. 228 ust. 6)

 

W czasie stanu nadzwyczajnego oraz w ciągu 90 dni po jego zakończeniu nie może być skrócona kadencja Sejmu, przeprowadzane referendum ogólnokrajowe, nie mogą być przeprowadzane wybory do Sejmu, Senatu, organów samorządu terytorialnego oraz wybory Prezydenta Rzeczypospolitej, a kadencje tych organów ulegają odpowiedniemu przedłużeniu. Wybory do organów samorządu terytorialnego są możliwe tylko tam, gdzie nie został wprowadzony stan nadzwyczajny. (Konstytucja RP, Art. 228 ust. 7)

Stan klęski żywiołowej wprowadza Rada Ministrów:

W celu zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicznych noszących znamiona klęski żywiołowej oraz w celu ich usunięcia Rada Ministrów może wprowadzić na czas oznaczony, nie dłuższy niż 30 dni, stan klęski żywiołowej na części albo na całym terytorium państwa. Przedłużenie tego stanu może nastąpić za zgodą Sejmu.
(Konstytucja RP Art 232)

W myśl ustawy o stanie klęski żywiołowej  (art. 3 ust. 1 pkt 2)

katastrofa naturalna – „rozumie się przez to zdarzenie związane z działaniem sił natury, w szczególności wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, długotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur, osuwiska ziemi, pożary, susze, powodzie, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, masowe występowanie szkodników, chorób roślin lub zwierząt albo chorób zakaźnych ludzi albo też działanie innego żywiołu”;

Obecna sytuacja rozprzestrzeniania się epidemii koronowirusa w pełni usprawiedliwia wprowadzenie stanu klęski żywiołowej i przesuniecie daty wyborów prezydenckich. Sprawdź jakie zagrożenie niesie organizowanie wyborów w okresie epidemii.